کانال ماهواره

برنامه پرتو نور بر روى شبكه تلويزيونى ماهواره‌اى تصوير ايران در اختيار شماست

برنامه هاى شبكه تصوير ايران بر روى ماهواره گالكسى براى قاره آمريكاى شمالى: آمريكا و كانادا

و همچنين بر روى ماهواره یوتلست براى قاره اروپا و خاورميانه (در ايران) پخش مى‌شود

تلويزيون تصوير ايران براى (آمريكا و كانادا)

Galaxy-19 Satellite: 11960MHz, 22.000 MS/s, FEC 3/4, Vertical

تلويزيون تصوير ايران (اروپا و خاور ميانه)

Eutelsat Satellite: 11262MHz, 27.500 MS/s, FEC 5/6, Vertical