برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۲۲ آپريل ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ وحدت در سایه ایمان
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ وحدت در سایه ایمان

سه شنبه ۲۳ آپريل ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ وحدت در سایه ایمان (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ وحدت در سایه ایمان (پخش مجدد)

چهارشنبه ۲۴ آپريل ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۲

پنجشنبه ۲۵ آپريل ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۲ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۲ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۸ آپريل ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ فرزانگی و دیوانگی
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ فرزانگی و دیوانگی

دوشنبه ۲۹ آپريل ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ فرزانگی و دیوانگی (پخش مجدد)