برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۱ فوريه ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قهر يا مهر خدا!؟
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قهر يا مهر خدا!؟

پنجشنبه ۲۲ فوريه ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ قهر يا مهر خدا!؟ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ قهر يا مهر خدا!؟ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۵ فوريه ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ اسلام و مسئله قدرت
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ اسلام و مسئله قدرت

دوشنبه ۲۶ فوريه ۲۰۱۸
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ اسلام و مسئله قدرت (پخش مجدد)