برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۲۱ مى ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ رمضان و لقمه‌هاي نور
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ رمضان و لقمه‌هاي نور

سه شنبه ۲۲ مى ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ رمضان و لقمه‌هاي نور (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ رمضان و لقمه‌هاي نور (پخش مجدد)

چهارشنبه ۲۳ مى ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ رمضان و قرآن
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ رمضان و قرآن

پنجشنبه ۲۴ مى ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ رمضان و قرآن (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ رمضان و قرآن (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۷ مى ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ماه خدا ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ماه خدا ۱

دوشنبه ۲۸ مى ۲۰۱۸
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ ماه خدا ۱ (پخش مجدد)