برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۲۴ جون ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ دین و شِبه دین ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ دین و شِبه دین ۱

سه شنبه ۲۵ جون ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ دین و شِبه دین ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ دین و شِبه دین ۱ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۲۶ جون ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ دو شهيد شاهد چمران و شريعتى ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ دو شهيد شاهد چمران و شريعتى ۲

پنجشنبه ۲۷ جون ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ دو شهيد شاهد چمران و شريعتى ۲ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ دو شهيد شاهد چمران و شريعتى ۲ (پخش مجدد)

يكشنبه ۳۰ جون ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ آسیب شناسی افکار و آثار شریعتى ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ آسیب شناسی افکار و آثار شریعتى ۱

دوشنبه ۱ جولاى ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ آسیب شناسی افکار و آثار شریعتى ۱ (پخش مجدد)