برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور

دوشنبه ۲۹ می ۲۰۲۳

آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى عبدالعلی بازرگان ؛ اسارت دستگاه قضا در دست اشرار

ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى عبدالعلی بازرگان ؛ اسارت دستگاه قضا در دست اشرار

چهارشنبه ۳۱ می ۲۰۲۳

آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى حمید انتظام ؛ فلسفه دعا

ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى حميد انتظام ؛ فلسفه دعا

يكشنبه ۴ جون ۲۰۲۳

آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ حکومت متمرکز یا غیر متمرکز ۱

ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ حکومت متمرکز یا غیر متمرکز ۱