برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور

دوشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳

آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى عبدالعلی بازرگان ؛ غیبت قرآن و عقل در حوزه

ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى عبدالعلی بازرگان ؛ غیبت قرآن و عقل در حوزه

يكشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۳

آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشکوری ؛ دانشگاه و توسعه ۲

ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى اشکوری ؛ دانشگاه و توسعه ۲