برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور

دوشنبه ۴ دسامبر ۲۰۲۳

آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى عبدالعلی بازرگان ؛ افت و خیز تاریخی پسران ابراهیم

ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى عبدالعلی بازرگان ؛ افت و خیز تاریخی پسران ابراهیم

يكشنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳

آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشکوری ؛ اجاق آتشفشانی بنام اسرائیل

ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشکوری ؛ اجاق آتشفشانی بنام اسرائیل